Konkurs FujiFilm

MOJA ULICA JEST W EUROPIE

 Polska ulica na przestrzeni ostatnich 12 lat, od kiedy Polska przyłączyła się do Rodziny Europejskiej, zmieniła się nie do poznania. Choć pozostały jeszcze przestrzenie niedotknięte zmianą, organizatorom szczególnie zależy na pokazaniu rewolucji która zaszła w przestrzeni ulicznej naszego kraju: w obszarze urbanistycznym, w modzie, czy w naszych codziennych zachowaniach.

 

konkurs

 

REGULAMIN

I Postanowienia ogólne, terminy

1. Organizatorem Konkursu „Moja ulica jest w Europie” jest organizator.

2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich fotografujących.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

4. Zdjęcia na konkurs należy nadsyłać do 26 maja 2016 roku.

5. Po 26 maja wszystkie zgłoszone zdjęcia zostaną opublikowane na FB Fotocooltury.

6. Termin rozstrzygnięcia Konkursu upływa 01 czerwca 2016.

7. Wręczenie nagród odbędzie się 4 czerwca 2016 roku, podczas Festiwalu Fotocooltura 2016.

II Uczestnicy

1. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są organizatorzy Konkursu.

III Zasady Konkursu

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii ilustrującej główny temat. Wszystkie fotografie winny być wykonane na terytorium Polski w latach 2014-2016.

2. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Istotą jest ich dokumentalny charakter.

3. Dopuszcza się:

• konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii

• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie)

4. Nie będą akceptowane:

• prace z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej

• prace powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

IV Nadsyłanie prac

1. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 5 zdjęć pojedynczych lub jeden zestaw fotografii liczący maksymalnie 5 fotografii.

2. Zarówno zdjęcia pojedyncze jak i zestaw muszą być wyraźnie opisane imieniem i nazwiskiem oraz kolejnym numerem:

• Imie _ nazwisko _ zdj_poj _1
• Imie_nazwisko_zestawX_1

3. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres fotocooltura@gmail.com z tytułem ”Moja ulica jest w Europie”

4. Prace należy przesyłać w plikach JPG, szerokość 1600 px

5. W mailu wymagane jest podanie następujących danych:

• imię i nazwisko

• adres pocztowy

• adres e-mail

• telefon

• miejsce i data wykonania fotografii

6. W przypadku nagrodzenia zdjęcia, autor zobowiązany jest do przesłania pracy w maksymalnej rozdzielczości.

V Jury

1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora.

2. W skład Jury wejdą przedstawiciele Organizatora Festiwalu Fotocooltura, sponsora nagrody głównej Fujifilm Polska oraz Związku Polskich Artystów Fotografików.

VI Nagrody

Nagrodą główną ufundowaną przez Fujifilm Polska jest aparat Fuji X-T10 wraz z obiektywem 16-50mm.

VII Odpowiedzialność Organizatora.

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione

otrzymanie od Uczestnika zgłoszenia z przyczyn od niego niezależnych.

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez

Uczestników postanowień Regulaminu, za naruszanie prawa osób trzecich.

3. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik konkursu.